Yếu tố nào là quan trọng nhất khiến Chiến tr...

Câu hỏi: Yếu tố nào là quan trọng nhất khiến Chiến tranh cục bộ ác liệt hơn so với Chiến tranh đặc biệt?

A. Tăng cường tiền của để thực hiện chiến lược chiến tranh.

B. Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này không nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của bạn bè quốc tế.

C. Lần đầu tiên Mĩ đã đưa quân viễn chinh sang tiến hành chiến tranh.

D. Mĩ mở rộng chiến tranh ra cả hai miền Nam - Bắc.