Phép lai nào sau đây có khả năng c...

Câu hỏi: Phép lai nào sau đây có khả năng cho tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn ở đời sau chiếm 1/8 

A. AaBb x AaBb.

B. AaBb x Aabb

C. 4 kiểu hình : 8 kiểu gen

C. 8 kiểu hình : 8 kiểu gen