Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng...

Câu hỏi: Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2.104kg, có trọng lượng P, ở cách xa nhau 30m. Lấy g =9,8m/s2. Độ lớn lực hấp dẫn giữa chúng bằng

A. 34.10-10 P.

B. 15.10-11 P.

C. 85.10-8 P.

D. 85.10-12 P.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải !!