Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát b...

Câu hỏi: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về sự phát sinh sự sống trên Trái đất?

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!