Nguyên nhân quyết định nhất của thắng lợi Cá...

Câu hỏi: Nguyên nhân quyết định nhất của thắng lợi Cách mạng tháng Tám là:  

A. Phát xít Nhật bị Đồng Minh đánh bại.  

B. Sự lãnh đạo Đảng Cộng sảng Đông Dương đứng đầu là Hồ Chủ tịch.  

C. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm.  

D. Tất cả các nguyên nhân trên.