Đặt điện áp xoay chiều u = U...

Câu hỏi: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V vào hai đầu một mạch điện chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/4π H. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là

A. 40 Ω

B. 50 Ω

C. 100 Ω

D. 25 Ω