Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác,...

Câu hỏi: Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Vách tế bào

D. Màng sinh chất

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 1 (có đáp án) !!