Có 7

Câu hỏi: Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3  bông hồng có đủ ba màu.

A. 319

B. 3014

C. 310

D. 560