Điểm chung trong việc thực hiện kế...

Câu hỏi: Điểm chung trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 - 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 - 1937) ở Liên Xô là đều

A. Hoàn thành đúng thời hạn

B. Có sự giúp đỡ của nhiều nước

C. Không hoàn thành đúng tiến độ

D. Hoàn thành trước thời hạn