Theo Hiệp định sơ bộ 06/3/1946, Pháp công nh...

Câu hỏi: Theo Hiệp định sơ bộ 06/3/1946, Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia

A. tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và độc lập với Liên bang Đông Dương.

B. độc lập, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

C. tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

D. độc lập, có chính phủ, nghị viện, quân đội và là thành viên của Liên bang Đông Dương.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 3 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!