Chất nào sau đây không

Câu hỏi: Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?

A. dung dịch glucozơ

B. dung dịch saccarozơ

C. dung dịch axit fomic

D. xenlulozơ

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!