Xác định bán kính quỹ đạo dừng M của nguyên...

Câu hỏi: Xác định bán kính quỹ đạo dừng M của nguyên tử, biết bán kính quỹ đạo K là RK = 5,3.10-11m ?

A. 4,77 A0 

B. 4,77 pm

C. 4,77 nm

D. 5,3 A0