Bà M thấy mất điện thoại mới mua, bà M nghi...

Câu hỏi: Bà M thấy mất điện thoại mới mua, bà M nghi cho người hàng xóm là H lấy trộm, bà đã bật định vị và biêt rằng điện thoại đang ở nhà H. Ngay lập tức bà đã xông vào nhà H lục soát và lục túi của H để tìm điện thoại và đã tìm thấy dưới ghế nhà H. Trong trường hợp này bà M đã vi phạm ….

A. Quyền được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng

C. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân

D. Không vi phạm gì