Một thí nghiệm Y-âng được tiến hành đồng thờ...

Câu hỏi: Một thí nghiệm Y-âng được tiến hành đồng thời với hai ánh sáng có bước sóng . Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn quan sát là 1,5m. Giao thoa quan sát trên một vùng 2cm đối xứng về hai phía của vân trung tâm. Tính số vị trí có sự trùng nhau của các vân sáng?

A. 6

B. 7

C. 5

D. 13