Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ có thể dù...

Câu hỏi: Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ có thể dùng?

A. Cu(OH)2.

B. dung dịch H2SO4, t0.

C. dung dịch I2.

D. dung dịch NaOH.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!