Áp suất hơi nước trong không khí ở 25°C là 1...

Câu hỏi: Áp suất hơi nước trong không khí ở 25°C là 19 mmHg. Độ ẩm tương đối của không khí có giá trị:

A. 19%.

B. 23,76%.

C. 80%.

D. 68%