Mục đích của dự trũ thức ăn là:

Câu hỏi: Mục đích của dự trũ thức ăn là:

A. Làm tăng mùi vị.

B. Tăng tính ngon miệng.

C. Giữ thức ăn lâu hỏng.

D. Dễ tiêu hóa, khử bỏ chất độc hại.