Sau ba mươi năm xa Tổ quốc, Nguyễn...

Câu hỏi: Sau ba mươi năm xa Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc về nước vào thời điểm mà cuộc Chiến tranh thế giới

A. chuẩn bị kết thúc.

B. mới bùng nổ.

C. đang bước vào giai đoạn thứ hai.

D. đang đánh bại phát xít Đức.