Nhận xét nào sau đây không đúng về...

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản?

A. Địa hình chủ yếu là đồng bằng.

B. Phía bắc có khí hậu ôn đới. 

C. Nghèo tài nguyên khoáng sản.

D. Hay xảy ra thiên tai.