Trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 194...

Câu hỏi: Trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, cách đánh nào được bộ đội ta sử dụng phổ biến?

A. Đánh điểm, diệt viện

B. Đánh phân tán và tiêu hao

C. Đánh công sự kiên cố

D. Đánh du kích