Một loài thực vật, xét 4 cặp gen trội lặn ho...

Câu hỏi: Một loài thực vật, xét 4 cặp gen trội lặn hoàn toàn là Aa, Bb, Dd, Ee nằm trên 4 cặp NST khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng và alen lặn là alen đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.