Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng...

Câu hỏi: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 48. Số nhóm gen liên kết của loài này là

A. 24

B. 96

C. 36

D. 48