Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Na...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết vùng biển của nước ta không tiếp giáp với vùng biển của nước nào sau đây?

A. Mianma.

B. Thái Lan.

C. Malaixia.

D. Philippin.