Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã dẫn tới...

Câu hỏi: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã dẫn tới hệ quả nào?

A. Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới ra đời.

B. Sự thành lập Chính phủ lâm thời tư sản.

C. Cục diện hai chính quyền (tư sản và vô sản) song song tồn tại.

D. Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 3 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!