Xét 4 tế bào...

Câu hỏi: Xét 4 tế bào sinh dục ở một thể ruồi giấm cái cái kiểu gen Ab//aB DE//de đang tiến hành giảm phân bình thư ờ ng t o giao t . Gisử gen A cách gen B 20cM, gen D cách gen E 30cM thì tính theo thuyết trong scác giao tử đưc t o ra, lo ạ i giao t ử kiểu gen Ab DE t ỉ lệ tối đa là:

A. 25%

B. 100%

C. 14%

D. 50%