Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng a = 3mm; D = 3m, hai khe được chiếu sáng bằng chùm ánh sáng có bước sóng l1 = 0,45µm. Biết độ rộng vùng giao thoa trên màn và nằm đối xứng qua vân sáng chính giữa. Các vị trí hoàn toàn tối trên vùng giao thoa cách vân sáng chính giữa là

A. 0,787 mm; 2,363 mm

B. 1,575mm; 4,725 mm

C. 2,363 mm; 5,125 mm

D. 3,150 mm; 5,875 mm