Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,...

Câu hỏi: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã triển khai Chiến lược toàn cầu với tham vọng

A. ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

B. đàn áp phong trào chống chiến tranh, vì hoà bình, dân chủ trên thế giới

C. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

D. làm bá chủ thế gới.