Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, e...

Câu hỏi: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2. Ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!