Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng T...

Câu hỏi: Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm

A. Yêu cầu các thành viên của Hội phải trở thành người vô sản.

B. Cử cán bộ về nước tuyên truyền, vận động cách mạng.

C. Tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

D. Thể hiện quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản.