Các nước Tây Âu phát triển kinh tế...

Câu hỏi: Các nước Tây Âu phát triển kinh tế nhanh là do nhiều yếu tố, yếu tố nào dưới đây mang tính thời đại?

A. Áp dụng thành công các thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

B. Nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.

C. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển.

D. Sự nỗ lực lao động của các tầng lớp nhân dân.