Trong không gian, cho tam gi...

Câu hỏi: Trong không gian, cho tam giác OAB vuông tại O có OA = 4a, OB = 3a. Nếu cho tam giác OAB quay quanh cạnh OA thì mặt nón tạo thành có diện tích xung quanh Sxq bằng bao nhiêu?

A. Sxq=9πa2 

B. Sxq=16πa2

C. Sxq=15πa2

D. Sxq=12πa2