Trong thí nghiệm giao với khe Y-âng. Nguồn S...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao với khe Y-âng. Nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: màu tím λ1=0,42μm; màu lục λ2=0,56μm; màu đỏ λ3=0,7μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là:

A. 15 vân lục, 20 vân tím

B. 14 vân lục, 19 vân tím

C. 14 vân lục, 20 vân tím

D. 13 vân lục, 18 vân tím