Bệnh nào dưới đây là bệnh do các vi sinh vật...

Câu hỏi: Bệnh nào dưới đây là bệnh do các vi sinh vật gây ra?

A. Bệnh sán.

B. Bệnh cảm lạnh.

C. Bệnh toi gà.

D. Bệnh ve.