Cho biểu đồ về GDP của In-đô-nê-xi...

Câu hỏi: Cho biểu đồ về GDP của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015:

A. Tốc độ tăng trưởng GDP của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015. 

B. Quy mô và cơ cấu GDP của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015. 

C. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2000-2015. 

D. Quy mô GDP của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.