Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào...

Câu hỏi: Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là:

A. Phôi.

B. Hợp tử.

C. Noãn.

D. Hạt.