Sau khi đảo chính Pháp (9-3-1945),...

Câu hỏi: Sau khi đảo chính Pháp (9-3-1945), Nhật tuyên bố

A. đưa Bảo Đại lên làm “Quốc trưởng”. 

B. cướp đất của nông dân, bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay. 

C. “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập”. 

D. đàn áp dã man những người cách mạng.