Đặc điểm của hoa tự thụ phấn là:

Câu hỏi: Đặc điểm của hoa tự thụ phấn là:

A. Có thể là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính.

B. Luôn là hoa lưỡng tính.

C. Luôn là hoa đơn tính.

D. Phần lớn là hoa lưỡng tính, một số ít là hoa đơn tính.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 6 Bài 30 (có đáp án): Thụ phấn !!