Khi nói về quá trình chuyển hóa...

Câu hỏi: Khi nói về quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, cho các phát biểu sau đây:

A.

B. 2

C.

D.