Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h v...

Câu hỏi: Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là

A. V=13Bh.

B. V=16Bh.

C.V=Bh.

D. V=12Bh