Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản V...

Câu hỏi: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3-2-1930) tại Hương Cảng vì nhiều lý do. Lý do nào sau đây là đúng?

A. Châm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.

B. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó.

C. Yêu cầu của Quốc tế Cộng sản.

D. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.