Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng mà...

Câu hỏi: Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là

A. ánh sáng đỏ.

B. ánh sáng vàng.

C. ánh sáng chàm

D. ánh sáng lục