Sự kiện nào dưới đây gắn với thời...

Câu hỏi: Sự kiện nào dưới đây gắn với thời gian tháng 2 năm 1930 ở Việt Nam?

A. Công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm và cưa Bến Thuỷ bãi công.

B. Công nhân đồn điền cao su Phú Riềng và cao su Dầu Tiếng bãi công

C. Nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh nổi dậy.

D. Công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm và Nhà máy xi măng Hải Phòng tổng bãi công.