Hiến pháp đầu tên của nước Việt Na...

Câu hỏi: Hiến pháp đầu tên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được Quốc hội thông qua?

A. Ngày 23/11/1946

B. Ngày 6/1/19446

C. Ngày 22/5/1946

D. Ngày 9/11/1946