Trong lịch sử phát triển của sinh...

Câu hỏi: Trong lịch sử phát triển của sinh giới, động vật hằng nhiệt (chim và thú) phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Đại Trung sinh

B. Đại Cổ sinh

C. Đại Tân sinh

D. Đại Nguyên sinh