Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu từ mộ...

Câu hỏi: Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu từ một bình đựng 6 quả cầu xanh và 8 quả cầu đỏ. Xác suất để được 4 quả cùng màu bằng

A. Kết quả khác

B. 1051001

C. 951001

D. 851001