Mâu thuẫn cơ bản chủ yếu trong xã...

Câu hỏi: Mâu thuẫn cơ bản chủ yếu trong xã hội Việt Nam thời kì 1930 - 1931 là

A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với tay sai phản động Pháp.

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với tư sản người Việt và Pháp.

D. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.