Vi phạm pháp luật là hành vi

Câu hỏi: Vi phạm pháp luật là hành vi không có dấu hiệu nào dưới đây?

A. Trái pháp luật.

B. Trái chính sách.

C. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

D. Lỗi của chủ thể.