Phân tích lực

Câu hỏi: Phân tích lực F thành hai lực F1F2 theo hai phương OA và OB. Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần?

AF1=F2=F.

B. F1 = F2 = 0,53F.

CF1=F2=1,15F.

D. F1=F2 = 0,58F.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải !!