Chính sách đối ngoại xuyên suốt củ...

Câu hỏi: Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là

A. Chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

B. Triển khai chiến lược toàn cầu với hi vọng làm bá chủ thế giới

C. Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

D. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ