Nguyên nhân sâu xa gây nên tình...

Câu hỏi: Nguyên nhân sâu xa gây nên tình trạng mất ổn định ở khu vực Tây Nam Á là

A. tồn tại nhiều tôn giáo và tỉ lệ người dân theo đạo Hồi cao.

B. sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

C. sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt trong dân cư và sự xung đột sắc tộc.

D. vị trí địa - chính trị quan trọng và nguồn dầu mỏ phong phú.